Slávnostnými vešperami v rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami pápež Benedikt XVI. 28. júna 2008 otvoril Rok sv. Pavla, ktorý bude trvať až do 29. júna 2009.  Katolícka cirkev si ním pripomína dvetisíc rokov od narodenia tohto apoštola národov, ktoré historici kladú medzi rok 7 až 10 po Kr. Napriek tomu, že rok sv. Pavla je výsadným spôsobom oslavovaný v Ríme, táto internetová stránka chce prispieť niektorými materiálmi a podnetmi k tomu, aby sme ho mohli sláviť aj my na Slovensku.
                                                                                                                                                    
                                                                                                                       František Trstenský


Svätý otec Benedikt XVI. oznamuje  jubilejný rok zasvätený sv. Pavlovi

Rok svätého Pavla je príležitosťou (kardinál Andrea di Montezemolo):

¨      k znovuobjaveniu postavy apoštola Pavla, jeho diela, apoštolských ciest, zvlášť opísaných v Skutkoch apoštolov, ktoré napísal sv. Lukáš;
¨      k čítaniu jeho početných listov, adresovaných prvým kresťanským spoločenstvám;
¨      k novému prežívaniu prvých časov Cirkvi;
¨      k prehĺbeniu jeho bohatého učenia, ohlasovaného "národom" a k meditácii o jeho silnej spiritualite viery, nádeje a lásky;
¨      k organizovaniu pútí k jeho hrobu a na mnohé miesta, ktoré navštívil;
¨      k obnoveniu našej viery a našej úlohy v súčasnej Cirkvi, vo svetle jeho učenia;
¨      k modlitbe a práci pre jednotu všetkých kresťanov v zjednotenej Cirkvi, pravom "mystickom Kristovom tele".


Modlitba k svätému Pavlovi

Svätý Pavol, apoštol plný horlivosti 
a mučeník pre lásku Kristovu,
vypros nám hlbokú vieru, nezlomnú nádej
a planúcu lásku k Pánovi, aby sme mohli spolu s tebou povedať:
„Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“
Pomôž nám stať sa apoštolmi, ktorí verne slúžia tvojej Cirkvi,
a svedkami tvojej pravdy a krásy uprostred temnôt našej doby.
S tebou chválime Boha nášho Otca:
„Jemu buď sláva, v Cirkvi a v Kristovi na veky vekov.“
Amen.


Modlitba v jubilejnom roku

Bože, ktorý si na ceste do Damašku povolal Šavla z Tarzu,
aby sa stal Pavlom, apoštolom národov,
a tak osvietil celý svet silou svojho slova,
daruj nám – ktorí s radosťou slávime
dvetisícročné jubileum jeho narodenia –
poznávať stále lepšie jeho učenie,
byť vernými svedkami tvojej pravdy v našich životoch
a kráčať vždy po ceste tvojho evanjelia, 
v modlitbe a v diele usilovať
o jednotu všetkých kresťanov v jedinej Cirkvi.
O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh  
a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.